Foursquare USA – www.foursquare.org
Foursquare West Australia – www.foursquarewa.org